การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ประเด็นยุทธศาตร์

วิสัยทัศน์
" พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสากล รองรับการเป็นประตูสู่อาเซียน "
 
พันธกิจ
1. พัฒนากิจองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากรให้มีสมรรถนะ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำและพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและการเป็นประตูสู่อาเซียน
3. พัฒนารูปแบบ แนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ ให้ได้มาตรฐานระดับสากล
4. แสวงหาเครื่อข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิผล
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
4. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน