การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม

18 มิ.ย. 2567

ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 -2570) และการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ประจำปี 2567

18 มิ.ย. 2567

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

13 มิ.ย. 2567

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

9 มิ.ย. 2567

ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 มิ.ย. 2567

ประสานข้อมูลเตรียมความพร้อมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย

4 มิ.ย. 2567

ประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

4 มิ.ย. 2567

เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดหนองคาย

2 มิ.ย. 2567

ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

30 พ.ค. 2567