การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

19 มิ.ย. 2567 1

ใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2567

19 มิ.ย. 2567 2

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิ.ย. 2567 3

ใบสั่งจ้างเลขที่ 242/2567

18 มิ.ย. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 3

ใบสั่งจ้างเลขที่ 239/2567

18 มิ.ย. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 3

ใบสั่งจ้างเลขที่ 238/2567

18 มิ.ย. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท เกี่ยวกับวิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565