การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2567

28 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2567

28 ก.พ. 2567 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2567 1

ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2567

27 ก.พ. 2567 2

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์

27 ก.พ. 2567 2

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

27 ก.พ. 2567 2

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาสัญญาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เทิดทูน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

27 ก.พ. 2567 3

ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2567

27 ก.พ. 2567 2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565