การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสั่งซื้อเลขที่ 250/2564

26 ส.ค. 2564

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 189/2564

23 มิ.ย. 2564

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 180/2564

14 มิ.ย. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

4 มิ.ย. 2564

ใบสั่งจ้างเลขที่ 167/2564

25 พ.ค. 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อตลับชุดดรัมและหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 เม.ย. 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ส.ค. 2563

ใบสั่งซื้อเลขที่ 302/2563

6 ส.ค. 2563

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค. 2563