การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 5
4 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน สค. 65 35
5 รายงานต้นทุนรวม ประจำปี พงสง 2564 32
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 23
7 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กค. 65 114
8 การรายงานทางการเงิน โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาขีพสู้สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอากาสในสังคม 384
9 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มิย. 65 142
10 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 31
11 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน พค. 65 171
12 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 39