การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ปรับปรุงคำอธิบายเพิ่มในผังบัญชีมาตรฐาน 14
2 การจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี 210
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567 3
4 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 57
5 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 17
6 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 88
7 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 684
8 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2567 82
9 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 12
10 รายงานลูกหนี้เงินยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 54
11 รายงานของผู่สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2566 31
12 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือกุมภาพันธ์ 2567 27