การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 การจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี 71
2 การจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี 248
3 ผังบัญชีมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 63
4 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 33
5 ข้อมูลกิจกรรมยอ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 64
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 12
7 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 8
8 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 56
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 19
10 ที่ รง 0402/ว 01724 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 161
11 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 41
12 ที่ รง 0402/ว 01008 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 122