การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ที่ รง 0402/ว 00203 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 42
2 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือธันวาคม 2565 11
3 ที่ รง 0402/ว 10043 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 86
4 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 20
5 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 29
6 ที่ รง 0402/ว 09084 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 127
7 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 331
8 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 52
9 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 32
10 รายงานบัญชีเพื่อใช้ในการสอบทานข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 208
11 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 273
12 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 79