การแสดงผล

+
-

ประวัติกองบริหารการคลัง

ประวัติกองบริหารการคลัง

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 61 ก วันที่  22 กรกฎาคม 2559 แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้ตั้งกองบริหารการคลัง อยู่ในข้อ 3 (2) กำหนดหน่วยงานภายในขึ้นเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. กลุ่มงานงบประมาณ

3. กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและการเงิน

4. กลุ่มงานบัญชี

5. กลุ่มงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

กองบริหารการคลัง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย