การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 หนังสือเวียน รง0402.ว1366 ลว.30.9.65.pdf 54
2 เอกสาร3-มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน.pdf 21
3 เอกสาร2-แนวทางการปรับปรุงบัญชี.pdf 27
4 เอกสาร2 แบบฟอร์มการปรับปรุงบัญชี-ปีงบประมาณก่อน.xlsx 25
5 เอกสาร1-แนวทางการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินหรือสิ่งของบริจาค.pdf 20
6 คู่มือ-แจ้งเวียนหน่วยงานโครงการดิจิทัลเพื่อแรงงงานวิถิใหม่-หมุน.pdf 116
7 แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินนอกงบประมาณจากจังหวัดและจากหน่วยงานอื่น.pdf 62
8 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559.pdf 513
9 คู่มือการฏิบัติงาน เรื่องการคุมยอดเงินงบประมาณประจำปี.pdf 1695
10 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้.pdf 1587
11 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ.pdf 4142