การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือ-แจ้งเวียนหน่วยงานโครงการดิจิทัลเพื่อแรงงงานวิถิใหม่-หมุน.pdf 50
2 แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินนอกงบประมาณจากจังหวัดและจากหน่วยงานอื่น.pdf 39
3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559.pdf 489
4 คู่มือการฏิบัติงาน เรื่องการคุมยอดเงินงบประมาณประจำปี.pdf 1653
5 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้.pdf 1522
6 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ.pdf 3989