การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ผังบัญชีมาตรฐาน.pdf 4
2 หนังสือเวียน รง0402.ว1366 ลว.30.9.65.pdf 84
3 เอกสาร3-มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน.pdf 34
4 เอกสาร2-แนวทางการปรับปรุงบัญชี.pdf 40
5 เอกสาร2 แบบฟอร์มการปรับปรุงบัญชี-ปีงบประมาณก่อน.xlsx 35
6 เอกสาร1-แนวทางการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินหรือสิ่งของบริจาค.pdf 31
7 คู่มือ-แจ้งเวียนหน่วยงานโครงการดิจิทัลเพื่อแรงงงานวิถิใหม่-หมุน.pdf 169
8 แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินนอกงบประมาณจากจังหวัดและจากหน่วยงานอื่น.pdf 80
9 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559.pdf 531
10 คู่มือการฏิบัติงาน เรื่องการคุมยอดเงินงบประมาณประจำปี.pdf 1717
11 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้.pdf 1620
12 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ.pdf 4300