การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองบริหารการคลัง

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

 

 

พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ

2. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย