การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

30 พ.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2567

29 พ.ย. 2566 1

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2566 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

29 พ.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2567

29 พ.ย. 2566 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดทำโรอัพ

29 พ.ย. 2566 1

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 พ.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2566 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 2566 1

ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2566

28 พ.ย. 2566 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565