การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2565

10 ส.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อสมุดบัญชีและสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ส.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างโครงการจ้างจัดทำระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

10 ส.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 221/2565

10 ส.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ส.ค. 2565

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดงานโครงการมหกรรมSkill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 3

10 ส.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค. 2565 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 220/2565

9 ส.ค. 2565 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 219/2565

9 ส.ค. 2565 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 218/2565

9 ส.ค. 2565 2

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ