การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค. 2566 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม

27 มี.ค. 2566 1

ใบสั่งซื้อเลขที่ 166/2566

27 มี.ค. 2566 1

ใบสั่งซื้อเลขที่ 167/2566

27 มี.ค. 2566 1

ใบสั่งซื้อเลขที่ 165/2566

24 มี.ค. 2566 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มี.ค. 2566 1

ประผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

24 มี.ค. 2566 1

ใบสั่งจ้างเลขที่ 164-2566

24 มี.ค. 2566 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 มี.ค. 2566 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

23 มี.ค. 2566 3

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565