การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 233/2567

13 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิ.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2567

13 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๓ กต ๗๕๓๗ กรุงเทพมหานคร

13 มิ.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 230/2567

13 มิ.ย. 2567

ประกาศผลได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

13 มิ.ย. 2567 1

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดขาว - ดำ

13 มิ.ย. 2567 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 299/2567

13 มิ.ย. 2567 2

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

13 มิ.ย. 2567 2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565