การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างปรับปรุงระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 296/2567

17 ก.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 295/2567

12 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.ค. 2567

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

12 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

11 ก.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 294/2567

11 ก.ค. 2567