การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2567

27 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์

27 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

27 ก.พ. 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาสัญญาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เทิดทูน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

27 ก.พ. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2567

27 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2567

27 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2567

22 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮษ 940 กรุงเทพมหานคร

22 ก.พ. 2567