การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ

4 ต.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 ก.ย. 2566 11

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 ก.ย. 2566 9

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 8

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 8

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 6

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 7

ใบสั่งซื้อเลขที่ 374/2566

29 ก.ย. 2566 6

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 6

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 6

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565