การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 172/2566

31 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2566

31 มี.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ

31 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1

31 มี.ค. 2566 2

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดเก็บเอกสารผลงานวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มี.ค. 2566 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 171/2566

30 มี.ค. 2566 3

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

30 มี.ค. 2566 3

ใบสั่งจ้างเลขที่ 168/2566

29 มี.ค. 2566 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำวุฒิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 2566 4

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565