การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 305/2567

24 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์เพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.ค. 2567

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

24 ก.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 303/2567

23 ก.ค. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ Roll Up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ค. 2567 3

ใบสั่งจ้างเลขที่ 301/2657

19 ก.ค. 2567 4

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567 3

ใบสั่งซื้อเลขที่ 302/2567

19 ก.ค. 2567 3

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

19 ก.ค. 2567 3

ใบสั่งจ้างเลขที่ 300/2567

19 ก.ค. 2567 3

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565