การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการใช้จ่ายเงินงปม. 2564 ชี้วัด2.pdf 1,424 KB .pdf 282
เวียนและเอกสารประชุมตัวชี้วัดรายบุคคล ชี้วัด3.pdf 12,112 KB .pdf 462
คำสั่งสถาบันมอบหมายตัวชี้วัด ชี้วัด3.pdf 1,720 KB .pdf 284
เอกสารการประชุมยืมทรัพย์สินราชการ ชี้วัด4.pdf 2,842 KB .pdf 346
ประกาศ หลักเกณฑ์ ช่องทางร้องทุกข์ ชี้วัด5.pdf 261 KB .pdf 384
เอกสารอบรมมารยาทการใช้โทรศัพท์ ชี้วัด7.pdf 1,363 KB .pdf 743