การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่.pdf 90 KB .pdf 159
5F-SDD-05 หนังสือรับรองการทำงาน.pdf 71 KB .pdf 286
10 SD-SDD-02-ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน-11-01-61.p... 1,226 KB .pdf 254
22-01F-SDD-02 หนังสือมอบอำนาจ.pdf 67 KB .pdf 156
22-02 F-SDD-49 คำรับรองของผู้ได้รับหนังสือรับรอง.pdf 125 KB .pdf 227