การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่.pdf 90 KB .pdf 182
5F-SDD-05 หนังสือรับรองการทำงาน.pdf 71 KB .pdf 325
10 SD-SDD-02-ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน-11-01-61.p... 1,226 KB .pdf 273
22-01F-SDD-02 หนังสือมอบอำนาจ.pdf 67 KB .pdf 177
22-02 F-SDD-49 คำรับรองของผู้ได้รับหนังสือรับรอง.pdf 125 KB .pdf 252