การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุุมคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 ปีง... 7,905 KB .pdf 442
อนุมัติจัดกิจกรรมตัวชี้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขั... 1,958 KB .pdf 137
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและประชุมชี้แจงตัวชี้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่... 1,083 KB .pdf 114
ภาพแสดงสัญลักษณ์ ข้าราชการไม่คอรัปชั่น.pdf 2,159 KB .pdf 114
เอกสารมอบหมายตัวชี้วัดหน่วยงาน.pdf 2,027 KB .pdf 102
เอกสารประกอบการอบรมยืมทรัพย์สินราชการ.pdf 3,358 KB .pdf 266
ประกาศเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส สถาบันใสสะอาด และ ประกาศหลักเกณฑ... 626 KB .pdf 385
แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 846 KB .pdf 362