การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

31 มี.ค. 2566 2

เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566 และวันข้าราชการพลเรือน

31 มี.ค. 2566 2

ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการของกองทัพเรือ รวมจำนวน 40 คน

28 มี.ค. 2566 13

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์

28 มี.ค. 2566 8

ข่าวประกวดราคา

งบทดลอง งวดที่ 5

7 มี.ค. 2566 20

งบทดลอง งวดที่ 4

2 ก.พ. 2566 54

งบทดลอง งวดที่ 3

12 ม.ค. 2566 61

สรุปการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2566 ณ 31 ธ.ค. 65

9 ม.ค. 2566 58

งบทดลอง งวดที่ 2

2 ธ.ค. 2565 90

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

26 ส.ค. 2565 178

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องกลึงอัตโนมัติ ๗ แกน จำนวน ๑ เครื่อง

17 ก.พ. 2565 333

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้

11 ม.ค. 2564 798

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการปรับตั้งและการบำรุงในระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ธ.ค. 2563 531

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.พ. 2561 1,204

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รางวัลประกันคุณภาพดีเด่นปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ