การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 162
2 คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 351
3 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานสากล ศูนย์ฝีกเชื่ิอม 550
4 ใบสมัครเข้ารับฝึกอบรมฝีมือ ศูนย์ฝึกอบรม 901
5 แบบ สท.2 ปี 65 426
6 แนวทางการจัดทำบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองความรู้ความสามารถ) 175
7 กำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 115
8 สท.2 ปี 2564 1,064
9 หนังสือมอบอำนาจรับแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 726
10 คู่มือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและคู่มือครูแนะแนว 619
11 แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 546
12 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล