การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 82
2 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานสากล ศูนย์ฝีกเชื่ิอม 334
3 ใบสมัครเข้ารับฝึกอบรมฝีมือ ศูนย์ฝึกอบรม 531
4 แบบ สท.2 ปี 65 320
5 แนวทางการจัดทำบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองความรู้ความสามารถ) 128
6 กำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 78
7 สท.2 ปี 2564 1,014
8 หนังสือมอบอำนาจรับแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 607
9 คู่มือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและคู่มือครูแนะแนว 555
10 แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 457
11 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล
12 ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่กันยายน 2564 1,381