การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 428
2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 289
3 คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 533
4 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานสากล ศูนย์ฝีกเชื่ิอม 724
5 ใบสมัครเข้ารับฝึกอบรมฝีมือ ศูนย์ฝึกอบรม 1,037
6 แบบ สท.2 ปี 65 499
7 แนวทางการจัดทำบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองความรู้ความสามารถ) 205
8 กำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 151
9 สท.2 ปี 2564 1,105
10 หนังสือมอบอำนาจรับแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 798
11 คู่มือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและคู่มือครูแนะแนว 688
12 แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 585