การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม /ภารกิจ

 

วิสัยทัศน์
          พัฒนาทักษะ สร้างความคิด เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับแรงงาน

 

ภารกิจ

          ภารกิจที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ สมุทรปราการ ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

 

          - การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน หมายถึงการฝึกอาชีพที่จัดขึ้นให้แก่แรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และนิสัยอุตสาหกรรม ซึ่งตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้ผู้สมัครเป็นแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป โดยกำหนดให้มีการฝึก ๒ ส่วนคือ 
ส่วนแรก เป็นการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเบื้องต้นในสถาบัน มีระยะเวลาการฝึก ๒ - ๑๒ เดือน ในสัดส่วนภาคทฤษฎีร้อยละ ๒๐ และภาคปฏิบัติร้อยละ ๘๐ 


          ส่วนที่สอง คือการฝึก ในกิจการหรือในสถานประกอบการ ใช้เวลาการฝึก ๑ - ๔ เดือน เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้ปฏิบัติงานจริง และเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เมื่อผ่านการฝึกอบรมทั้ง ๒ ส่วนผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          - การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับ การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทำ ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๒ – ๘๐ ชั่วโมง เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

          - การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทำ ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม ๖ – ๘๐ ชั่วโมง เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

          - การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หมายถึงการทดสอบความสามารถของช่างฝีมือตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่กำหนด แต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

            1. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น ๑ ( ชั้นต้น )

            2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น ๒ ( ชั้นกลาง ) 

            3. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น ๓ ( ชั้นสูง ) 


ผู้ผ่านการทดสอบแต่ละระดับ จะได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน