การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ   สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นตามโครงการ พัฒนาฝีมือแรงงานด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชา ชาติ ( UNDP ) และองค์การระหว่างประเทศ ( ILO) เพื่อดำเนินการฝึกอาชีพ

               ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส โดยได้เริ่มขึ้นในโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย 
ในระยะเริ่มต้น ( พ.ศ. 2496 ) อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก อาชีวศึกษา กองการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ โดยได้สร้างโรงฝึกงานขึ้น3 โรงฝึก บนถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้รื้อถอน และก่อสร้างที่ทำการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ) ภายหลังเปลี่ยนชื่อจากแผนกอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพในปี พ.ศ. 2508   ได้มีการจัดตั้งกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ฝึกอาชีพโอนไปสังกัดกรมแรงงาน และได้รับการยกฐานะเป็นกองพัฒนาอาชีพโดยได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ ดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2511

คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานแห่งชาติ จนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2516 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมแรงงาน โดยเปลี่ยนกองพัฒนาอาชีพเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 15 มีนาคม 2535

ได้มีการยุบกรมแรงงานพร้อมทั้งจัดตั้งกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน ขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและต่อมาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2535 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง เป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 23 กันยายน 2536

ได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และได้โอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

วันที่ 7 ตุลาคม 2537

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้อนุมัติในหลักการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซื้อที่ดินจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 20 ไร่ เป็นเงิน 20 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ 1,320,000 บาท