การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 จริยธรรม.pdf 112
2 ราชกิจจา จรยธรรม 64.pdf 89
3 ข้อตกลงคุณธรรมกรมบัญชีกลาง.pdf 85
4 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 521
5 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 367
6 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 344
7 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 483
8 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 530
9 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 532
10 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 818
11 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 977
12 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 1058