การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

บริการประชาชนและสถานประกอบการ