การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คำขอใบแทนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 164
2 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ_คร.10.pdf 167
3 ใบสมัครเข้าฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.pdf 210
4 ใบสมัครวิทยากรภายนอก.pdf 808
5 โลโก้กรมฯ.zip 202
6 องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance).pdf 168
7 รูปแบบหนังสือภายใน และภายนอกตามระเบียบงานสารบรรณ_18062563133202_.pdf 163
8 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 172