การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี ๒๕๖๓ 3,765
2 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2,917
4 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 502
5 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 591
6 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 การกู้ยิมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 393
8 ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 450
9 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 452
10 ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 398
11 เอกสารแนะนำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร 470
12 คู่มือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติฯ 5,050