การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี ๒๕๖๓ 3,371
2 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2,260
4 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 461
5 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 544
6 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 การกู้ยิมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 360
8 ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 417
9 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 411
10 ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 365
11 เอกสารแนะนำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร 441
12 คู่มือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติฯ 4,741