การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดยกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ มอบให้นายภธรเดช ยิ่งสุข ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมติดตามผลโครงการฯ เกี่ยกับการพัฒนาฝีมือแรงงานทางทะเล (คนครัวบนเรือ) งปม.2565 ณ สนพ.พังงา โดยมี นายยุทธภูมิ บุญกระสินธุ์ รักษาราชการแทน ผอ. และคณะเจ้าหน้าที่ สนพ.พังงา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรมฯ

6 ก.ค. 2565 144

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังเเรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี นายปรีชา แก้วเกื้อ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการสัมมนาดังกล่าว

6 ก.ค. 2565 171

เข้าร่วมประชุมเตรียมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ SEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

19 พ.ค. 2565 149

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ

24 มี.ค. 2565 246

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: DSD-CTA 32 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อชน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ