การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กระทรวงแรงงาน

วิสัยทัศน์
แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  "Productive Manpower"

พันธกิจ 

1.เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

2.คุ้มครองแรงงานและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงานมีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.เสริมสร้างองค์กรธรรมมาภิบาล

4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

6. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ

ค่านิยม

ค่านิยม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑.มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มีจิตบริการ

๔.สานสร้างเครือข่าย

วิสัยทัศน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
              พัฒนาศัยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

พันธกิจ

1) พัฒนาและสยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2) พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1) ยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับบสากล

2) เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และยกระดับรายได้ของกำลังแรงงาน

3) องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ค่านิยมร่วม

       มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย

สมรรถนะหลักขององค์กร

          เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทำงาน

วิสัยทัศน์สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

           ครูฝึกมีสมรรถนะและกระบวนการฝึกเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล

พันธกิจ
        พัฒนาครูฝึกภาครัฐและเอกชนให้มีสมรรถนะเป็นนักพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมืออาชีพ
พัฒนากระบวนการฝึกให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี  สภาวการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์
ครูฝึกมีความรู้ความสามารถในการจัดการฝึกและเทคนิคการสอนงาน
มีเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพกระบวนการฝึก
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ รองรับกระบวนการฝึก
ครูฝึกมีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี

ค่านิยม
  • ซื่อสัตย์สุจริต
  • มีจิตบริการ
  • รักใคร่กลมเกลียวสามัคคี
  • มุ่งผลสัมฤทธิ์

วัฒนธรรมองค์กร

  •  ทำงานเป็นทีม

  •  ตรงต่อเวลา

  •  ยึดความถูกต้อง

  • เรียนรู้ตลอดเวลา

ภารกิจ