การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดยกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ มอบให้นายภธรเดช ยิ่งสุข ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมติดตามผลโครงการฯ เกี่ยกับการพัฒนาฝีมือแรงงานทางทะเล (คนครัวบนเรือ) งปม.2565 ณ สนพ.พังงา โดยมี นายยุทธภูมิ บุญกระสินธุ์ รักษาราชการแทน ผอ. และคณะเจ้าหน้าที่ สนพ.พังงา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรมฯ

6 ก.ค. 2565

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังเเรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี นายปรีชา แก้วเกื้อ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการสัมมนาดังกล่าว

6 ก.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมเตรียมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ SEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

19 พ.ค. 2565

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ

24 มี.ค. 2565

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบหลักสูตร “ผู้ฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ”

8 มี.ค. 2565

หารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์ (คลิปสั้น 3-10 นาที) เพื่อเผยแพร่ในช่องทาง DSD Online Training

25 ก.พ. 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ โดยร่วมกับบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ประเด็นการหารือ ประกอบด้วย 1. การเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ 2. Kick off การฝึกอบรมให้แก่พนักงานขับรถ (Captain) รถโดยสารไฟฟ้า และพนักงานต้อนรับ (Bus hostess)บนรถโดยสารไฟฟ้า 3. การลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 ก.พ. 2565

ประชุมหารือร่วม บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด

3 ก.พ. 2565

ประชุมหารือร่วมบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประเด็นหารือในครั้งนี้ อาทิ การวางแผนการจัดฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ 3 สาขา ได้แก่ - การติดตั้งเครื่องปรับอากศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 - ช่างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง การจัดแข่งขันช่างเครื่องรับอากาศ การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม

3 ก.พ. 2565