การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ EEC Model Type B

2 เม.ย. 2567

รับสมัครบุคคลผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

1 ก.พ. 2567

สมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

23 ม.ค. 2567

Thailand SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน

23 ม.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ และผู้ประเมินระดับประเทศ ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุรสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2567

7 ธ.ค. 2566

ความรู้และเทคนิคในการทำงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

10 ส.ค. 2566

กิจกรรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ฝึกฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

28 มิ.ย. 2566

ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ในการสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการ

28 มิ.ย. 2566

กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย

28 มิ.ย. 2566