การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

 

ผู้อำนวยการ โทร 0 2245 6894 ภายใน 809 โทรสาร 0 2245 6894

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร  0 2245 2361 ภายใน 805,1010 โทรสาร 0 2245 2361

กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน โทร 0 2247 6608 ภายใน - โทรสาร 0 2247 6608

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825 ภายใน โทรสาร 0 2245 6622

- งานสื่อช่วยฝึก 811  
- งานหลักสูตร 813
- ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป 803

กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โทร 0 2245 4317 , 0 2643 4981 ภายใน -  โทรสาร 0 2245 4317

กลุ่มงานพัฒนาระบบฝึก โทร 0 2245 6568 , 0 2245 4360  ภายใน 814,818 โทรสาร 0 2245 7791

ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2245 6563 , 0 2643 4983 ภายใน 602  โทรสาร 0 2245 6563

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

นายสรายุธ ศศิสุวรรณ

 

ติดต่อเรา