การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หลักสูตร 237
2 หลักสูตร 490
3 อนุมัติลายมือชื่ออธิบดี เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอกสำเนาฯ 65 407
4 การปรับแก้ไขการออกวุฒิบัตรและการพิจารณา 688
5 การให้บริการทางโทรศัพท์ 163
6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในรอบการประเมินที่ 2/2564 189
7 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 424
8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายพัสดุ 290
9 มาตรฐานการวางผังเครื่องจักร และแบบตรวจประเมิน 3,023
10 มาตรฐานเครื่องมือ ครุภัณฑ์ สำหรับการฝึกอบรม 5,153
11 มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ผังบริเวณขอบเขตที่ดิน 2,583
12 แนวทางการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1,186