การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 70
2 คู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้รับการฝึก CMI 117
3 คู่มือการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร CMI 84
4 คู่มือการฝึกอบรมสำหรับ Admin CMI 76
5 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 107
6 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 47
7 แบบฟอร์มการประกันคุณภาพ 718
8 ประกาศ เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 425
9 เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2566 686
10 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เรื่อง การรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 355
11 หลักสูตร 522
12 หลักสูตร 839