การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หลักสูตร 386
2 หลักสูตร 678
3 อนุมัติลายมือชื่ออธิบดี เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอกสำเนาฯ 65 514
4 การปรับแก้ไขการออกวุฒิบัตรและการพิจารณา 911
5 การให้บริการทางโทรศัพท์ 202
6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในรอบการประเมินที่ 2/2564 234
7 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 529
8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายพัสดุ 388
9 มาตรฐานการวางผังเครื่องจักร และแบบตรวจประเมิน 3,883
10 มาตรฐานเครื่องมือ ครุภัณฑ์ สำหรับการฝึกอบรม 7,010
11 มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ผังบริเวณขอบเขตที่ดิน 3,416
12 แนวทางการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1,340