การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ประจำปีพ.ศ. 2567

14 พ.ค. 2567 8

ข้อมูลหลักสูตร คู่มือ ทะเบียนวิทยากร วีดีโอแนะนำหลักสูตร และสรุป (One Page) รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านดำจิทัลเพิ่มเติม 7 หลักสูตร

14 พ.ค. 2567 7

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ประจำ ปี พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 4 อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทยให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมี ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักการเรื่องวิถีวัฒนธรรมไทย การทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า และ การรดนำ้ขอพรผู้ใหญ่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู วันที่ 10 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณ ชั น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 พ.ค. 2567 7

กระบวนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

29 เม.ย. 2567 12

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ