การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ

24 มี.ค. 2565 32

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบหลักสูตร “ผู้ฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ”

8 มี.ค. 2565 61

หารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์ (คลิปสั้น 3-10 นาที) เพื่อเผยแพร่ในช่องทาง DSD Online Training

25 ก.พ. 2565 51

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ โดยร่วมกับบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ประเด็นการหารือ ประกอบด้วย 1. การเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ 2. Kick off การฝึกอบรมให้แก่พนักงานขับรถ (Captain) รถโดยสารไฟฟ้า และพนักงานต้อนรับ (Bus hostess)บนรถโดยสารไฟฟ้า 3. การลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 ก.พ. 2565 46

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: DSD-CTA 32 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อชน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ