การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
KPI คู่มือตัวชี้วัดภายในกรม ปี 2566.pdf 6,131 KB .pdf 202
KPI ตัวชี้วัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 66.pdf 886 KB .pdf 167
PPT ระบบรายงานผล 10 ตัวชี้วัดโครงสร้างกรม.pdf 1,284 KB .pdf 85
เอกสารชี้แจงแนวทางตัวชี้วัดภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2566.pdf 181 KB .pdf 160
data.pdf 5,774 KB .pdf 97