การแสดงผล

+
-

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อป้องกันการทุจริต