การแสดงผล

+
-

ประวัติกลุ่มกฎหมาย

               เมื่อเริ่มก่อตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 กลุ่มกฎหมายเป็นฝ่ายนิติการอยู่ในสังกัดสำนักงานเลขนุการกรม ต่อมาในปี พ.ศ.2547 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีคำสั่งที่ 463/2547 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547 จัดตั้งฝ่ายนิติการเป็นกลุ่มงานกฎหมายขึ้นเป็นการภายใน มีฐานะเทียบเท่ากอง และปัจจุบันกลุ่มกฎหมายเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิบดีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2554 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือและการทดสอบฝีมือและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่งานคดีปกครอง งานคดี แรงงาน และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
                (๓) ให้คำปรึกษาและแนะนำ ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                (๔) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ     ของกรม
                (๕) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยตามกฎหมาย กฎและระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย