การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับใหม่ (ฉบับที่ 12) 17 สาขา.jpg 91
2 พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf 77
3 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566.pdf 71
4 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566.pdf 466
5 powerpoint บรรยายพิเศษ การป้องกันการกระทำผิดฯ.pdf 73
6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน ตามหนังสือกองบริหารการคลัง.pdf 48
7 ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540.pdf 54
8 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ.pdf 43
9 ลักษณะของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email).docx 48
10 ประกาศและคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ.pdf 5
11 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566.pdf 49
12 การดำเนินคดีแพ่ง กรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน .pdf 1819