การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับใหม่ (ฉบับที่ 12) 17 สาขา.jpg 114
2 พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf 93
3 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566.pdf 85
4 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566.pdf 485
5 powerpoint บรรยายพิเศษ การป้องกันการกระทำผิดฯ.pdf 88
6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน ตามหนังสือกองบริหารการคลัง.pdf 60
7 ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540.pdf 67
8 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ.pdf 60
9 ลักษณะของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email).docx 59
10 ประกาศและคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ.pdf 25
11 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566.pdf 65
12 การดำเนินคดีแพ่ง กรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน .pdf 1881