การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับใหม่ (ฉบับที่ 12) 17 สาขา.jpg 14
2 เงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหลังยุบสภา.jpg 19
3 พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf 38
4 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566.pdf 12
5 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566.pdf 123
6 powerpoint บรรยายพิเศษ การป้องกันการกระทำผิดฯ.pdf 23
7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน ตามหนังสือกองบริหารการคลัง.pdf 13
8 ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540.pdf 18
9 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ.pdf 15
10 ลักษณะของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email).docx 14
11 ประกาศและคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ.pdf 21
12 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566.pdf 17