การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มกฎหมายประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทำใบเบิกวัสดุ ใบยืมครุภัณฑ์ ทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุ และยืมครุภัณฑ์ และร่วมกันตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ

7 ก.ย. 2564 52

กลุ่มกฎหมายประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการมอบหมายงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากรในสังกัด

7 ก.ย. 2564 56

กลุ่มกฎหมายประชุมชี้แจงการแจ้งช่องทางร้องเรียนการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และแสดงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

7 ก.ย. 2564 37

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6 ก.ย. 2564 49