การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย

ในการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศเจตจำนงพร้อมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นั้น ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายจึงถ่ายทอดเจตจำนงดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายร่วมประกาศเจตจำนงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตพร้อมทำความดีด้วยหัวใจและด้วยจิตอาสา