การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่พยาน ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๖ 26
2 ประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ลักษณะ รูปแบบ ขนาด วิธีการ และหลักเกณฑ์การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 23
3 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 73
4 ประกาศและคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ 44
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่่อบริหารสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 11
6 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21
7 ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 210
8 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 31
9 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 32
10 ทะเบียนอักษรย่อและเลขประจำส่วนราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 37
11 แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจ 26
12 แบบฟอร์ม ใบเบิก/ใบยืม/ส่งคืนพัสดุ 26