การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบฟอร์มใบเบิก ใบยืม ส่งคืน และตารางบันทึก 230
2 แนวปฏิบัติด้านบังคับคดีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 454
3 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 231/2564 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการด้านคดีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร/สนพ) 661
4 บัญชีราคาประเมินรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปี 2564 251
5 แนวปฏิบัติในการบังคับคดีผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) 185
6 ประชุม สัมมนา 2,308
7 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทำใบเบิกวัสดุ ใบยืมครุภัณฑ์ 397
8 นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2564 476
9 แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์ แบบประเมิน แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด 2,140
10 นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2564 144
11 ระบบการจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 525
12 รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง 2,161