การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สำเนาประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 23
2 สำเนาคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 19
3 ทะเบียนอักษรย่อและเลขประจำส่วนราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2567 53
4 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2566 65
5 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พรบ. การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 86
6 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พรบ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 49
7 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 34
8 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 13) 32
9 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 12)) 28
10 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่พยาน ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๖ 172
11 ประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ลักษณะ รูปแบบ ขนาด วิธีการ และหลักเกณฑ์การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 181
12 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 326