การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2560 - 2564 850
2 ชื่อหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 52 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 856
3 ชื่อหน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 633
4 ชื่อหน่วยงานส่วนกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 620
5 อักษรย่อหน่วยงาน ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,297
6 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 827/2562 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 447
7 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 183
8 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2560-2564 317
9 โครงสร้างและภารกิจการแบ่งหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 348
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 166
11 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 1,915
12 ขั้นตอนการลาไปต่างประเทศ 1,626