การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2560 - 2564 790
2 ชื่อหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 52 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 785
3 ชื่อหน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 563
4 ชื่อหน่วยงานส่วนกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 577
5 อักษรย่อหน่วยงาน ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,175
6 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 827/2562 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 413
7 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 165
8 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2560-2564 302
9 โครงสร้างและภารกิจการแบ่งหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 326
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 152
11 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 1,844
12 ขั้นตอนการลาไปต่างประเทศ 1,598