การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
2561_แนวปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอมีบัตรฯ..pdf 318 KB .pdf 22
2561_แนวปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอมีบัตรฯ.pdf.pdf 318 KB .pdf 22
2561_แบบคำขอมีบัตรฯ (ข้าราชการ).pdf 130 KB .pdf 22
2561_แบบคำขอมีบัตรฯ (ข้าราชการผู้รับบำนาญ).pdf 133 KB .pdf 23
2561_แบบคำขอมีบัตรฯ (พนักงานราชการ).pdf 201 KB .pdf 22
2561_แบบคำขอมีบัตรฯ (ลูกจ้างประจำ).pdf 207 KB .pdf 22
2561_แบบคำขอมีบัตรฯ (ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน).pdf 134 KB .pdf 22
คำขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวบัตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพ... 401 KB .PDF 24
ชื่อตำแหน่งที่ใช้ในการกรอกคำขอมีบัตร.pdf 48 KB .pdf 23
ตัวอย่างเครื่องแบบสำหรับถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวของลูกจ้างประจำ.pdf 4,350 KB .pdf 22
ตัวอย่างเครื่องแบบสำหรับรูปถ่ายติดบัตรประจำตัวของข้าราชการ.pdf 7,422 KB .pdf 24
ตัวอย่างรูปถ่ายติดบัตร ขรก.บำนาญ จำแนกตามประเภทตำแหน่ง หญิง-ชาย + นก + ส... 336 KB .pdf 22
ตัวอย่างรูปถ่ายติดบัตรพนักงานราชการ.pdf 474 KB .pdf 22
ตัวอย่างรูปถ่ายติดบัตรพนักงานราชการ_ชุดปกติขาว.pdf 175 KB .pdf 22
แบบคําขอมีบัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2548.PD... 125 KB .PDF 23
แบบคำร้องขอมีบัตรอนุญาตให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านเข้า-ออกบริ... 99 KB .pdf 22