การแสดงผล

+
-

ประวัติความเป็นมากองการเจ้าหน้าที่

ประวัติความเป็นมา

          พ.ศ.2535 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติยุบส่วนราชการกรมแรงงาน พร้อมกับมีการจัด ตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้นภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเป็นหน่วยงานภายในที่ตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2535 เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การจัดโครงสร้างส่วนราชการและระบบงาน การวางแผนอัตรากำลัง การบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ งานอบรมปฐมนิเทศและงานวินัย

          พ.ศ.2536 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และได้มีการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองภายในครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 โดยแบ่งงานภายในเป็น 3 ฝ่าย 1 งาน ได้แก่

          1. ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน 
          2. ฝ่ายวินัยและพัฒนาบุคคล 
          3. ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ 
          4. งานธุรการ

          พ.ศ.2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหมดตามบทบาท ภารกิจ ทำให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกแยกออกเป็น 2 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกจัดเข้าในสังกัดกระทรวงแรงงาน และปีนี้เองกองการเจ้าหน้าที่ได้ถูกยุบเลิกและจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นหน่วยงานภายในเรียกว่า กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

          พ.ศ.2546 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ได้ถูกยุบเลิกและกลับไปเป็นฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

          พ.ศ. 2551 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ยกฐานะของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ขึ้นเป็นกองภายในอีกครั้งหนึ่ง และในครั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่ ได้แบ่งภารกิจภายในออกเป็น 7 ฝ่าย 1 งาน ได้แก่

          1. ฝ่ายบำเหน็จและสวัสดิการ 
          2. ฝ่ายวินัย 
          3. ฝ่ายอัตรากำลัง
          4. ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ
          5. ฝ่ายข้อมูลบุคคลและทะเบียนประวัติ
          6. ฝ่ายประเมิน
          7. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
          8. งานบริหารทั่วไป

          พ.ศ. 2552 กองการเจ้าหน้าที่ได้รวมภารกิจของแต่ละฝ่ายภายในกองเข้าด้วยกัน โดยกำหนดหน่วยงานภายในขึ้นใหม่เป็น 5 ฝ่าย 1 งาน ดังนี้

          1. ฝ่ายบำเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล 
          2. ฝ่ายวินัย 
          3. ฝ่ายอัตรากำลัง
          4. ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ 
          5. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
          6. งานบริหารทั่วไป

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตาม ประกาศราชกิจจานุเบกษากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  โดยปรับปรุงโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ขึ้นเป็น กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกำหนดหน่วยงานภายในขึ้นใหม่เป็น 5 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ดังนี้

          1. กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตรากำลัง 
          2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
          3. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
          4. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
          5. กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม

          6. ฝ่ายบริหารทั่วไป