การแสดงผล

+
-

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 "บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นมืออาชีพ มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกภาคส่วนและร่วมดำเนินการพัฒนากำลังแรงงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง"

 

พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน

          2. เสริมสร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

          3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

          4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน และพร้อมรับการแข่งขันในเวทีโลก

 

 

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งรวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้แก่

          1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

          2. การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

          3. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

          4. การดำเนินการทางวินัยและนิติการ

          5. การจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ

          6. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          7. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

          8. การลาออกจากราชการ

          9. การขอบำเหน็จบำนาญ

          10. การจัดสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง 

          11. การจัดทำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

          12. การให้คำแนะนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ

 

 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน และผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 กลยุทธ์ :

          1. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพดานการพัฒนากำลังแรงงาน

          2. พัฒนาผู้บังคับบัญชาด้านการบริหารจัดการ

          3. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

          4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 กลยุทธ์ :

          5. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผู้บังคับบัญชารุ่นใหม่

 กลยุทธ์ :

          6. สร้างและพัฒนาผู้บังคับบัญชารุ่นใหม่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 กลยุทธ์ :

          7. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาองค์การ

          8. ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 กลยุทธ์ :

          9. พัฒนากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

          10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน และพร้อมรับการแข่งขันในเวทีโลก

 กลยุทธ์ :

          11. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในเวทีโลก