การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ที่อยู่
กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

หมายเลขโทรศัพท์
        
งานบริหารทั่วไป
0 2643 4989
ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน
0 2245 1826
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
0 2247 0305
ฝ่ายบำเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล
0 2247 6604 ,0 2245 7710
ฝ่ายวินัย
0 2245 3579
ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ
0 2643 4984

แผนที่

สายรถประจำทางที่ผ่าน :

12 13 54 36ก 157 163 ปอ.36 73 73ก 168 514 555 529 171 528 ปอพ.4 34


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

 
(1) นางปิยรัตน์ อภิรัตน์นวะกุล 
(2) นางสาวชมพูนุท คงสม     
(3) นายสมนึก จันทร์คำ          
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 245 7710

 

ติดต่อเรา