การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
02.-ใบสมัครเครือข่าย ล่าสุด 6 สค 64.doc 1,577 KB .doc 51
แบบ 5302 _บก.บน.2_ ฟอร์มเปล่า.pdf 104 KB .pdf 26
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการกรม.pdf 472 KB .pdf 24
แบบคำขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด .pdf 256 KB .pdf 26
แบบคำขอรับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์.doc 38 KB .doc 21
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description).doc 78 KB .doc 24
แบบฟอร์มการส่งมอบงาน.xls 59 KB .xls 22
แบบฟอร์มแจ้งที่อยู่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ภายหลังเกษียณอายุราชการ.doc 26 KB .doc 22
แบบฟอร์มแจ้งที่อยู่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ภายหลังเกษียณอายุราชการ.pdf 64 KB .pdf 21
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน .pdf 266 KB .pdf 42
ใบสมัครสมาชิก เครือข่ายส่งเสริมจริยธรรม.pdf 67 KB .pdf 36
หนังสือมอบอำนาจ.doc 39 KB .doc 44