การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าที่ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

25 ส.ค. 2565 10:33:04

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าที่ในการยืมทรัพย์สินของราชการ การนำทรัพย์สินของราชการใช้ ครั้งที่ 2/2565  โดยกำชับเจ้าหน้าที่ในการจัดทำใบยืมครุภัณฑ์ และบันทึกทะเบียน การยืม กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่เกี่ยวข้อง