การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2565

7 ก.ค. 2565 00:00:00

...

8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2565 กับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานฯ โดยนางสาวปราณี  แก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรขอความเห็นคณะกรรมการ มติที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเห็นควรดำเนินการประกาศมาตรการเดิมในรอบการประเมินที่ 1/65  คือมาตรการใช้รถยนต์ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เพื่อใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังกล่าวข้างต้น ใช้ประกอบตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน