การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับที่ 48

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ