การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 04/08/2564
ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 6 เดือนแรก 28/06/2564
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 28/06/2564
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2563 12/03/2564
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2564 12/03/2564
แผนการใช้จ่าย งปม.2564 18/01/2564
แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน แสดงผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ / ปีงบประมาณ 2564 08/01/2564
ผลการดำเนินงานสนพ.นครพนม_ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 22/12/2559
ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนมประจำปี ๒๕๖๐_ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 27/10/2559
ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 26/09/2559
ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนมประจำปี ๒๕๕๙_ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 19/08/2559
ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนมประจำปี ๒๕๕๙ 20/03/2559