การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 13
2 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 27
3 รายละเอียดข้อมูลเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
4 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 45
5 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 104
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 164
7 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 120
8 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 114
9 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 153
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 146
11 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 131
12 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 267