การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์

7 ก.ย. 2564 196

ประกาศผู้ชนะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)

29 ธ.ค. 2563 423

เรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)

17 ธ.ค. 2563 394

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รบการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

8 เม.ย. 2563 458

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รบการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

8 เม.ย. 2563 431

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแข่งขันขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ จานวน 135 รายการ ด้วยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)

10 มี.ค. 2563 442

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มี.ค. 2563 921

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ จำนวน 135 รายการ ด้วยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)

18 ก.พ. 2563 418

ประกาศจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่ง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.พ. 2563 426

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

11 ก.พ. 2563 377

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สัมภาษณ์ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: News

บริการประชาชนและสถานประกอบการ