การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ภารกิจ

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
“พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูง สู่ไทยแลนด์ ๔.๐”
“Developing productivity workers skill of all levels and entrepreneurs towards Thailand 4.0”
 
พันธกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่มาตรฐานสากลและแข่งขันได้
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ
 
เป้าหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
 ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ต่อปี
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
 
ค่านิยมหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
“มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)”
“ใฝ่เรียนรู้ (Life – long Learning)”
“มีจิตบริการ (Service Mind)”
“สานสร้างเครือข่าย (Networking)”