การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 คู่มือปฏิบัติงานตามคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(เอกกมล อาจแก้ว) (2).pdf 417
38 คู่มือปฏิบัติงานตามคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(เอกกมล อาจแก้ว).pdf 482
39 การทำจดหมายเวียนเพื่อการพิมพ์วุฒิบัตร(ธัตธน จักรไชย).pdf 705
40 ระบบจุดระเบิด (วิวัฒน์ ชาวดร) pdf.pdf 5830
41 การวิเคราะห์งานเพื่อการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงานของผู้ประกอบอาชีพ.docx 889
42 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสิทธิของผู้ใช้ทั่วไป.pdf 870
43 พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน เชื่อมอร์กโลหะด้วยมือ.pdf 915
44 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวมริษฎา ศรีวิชา).pdf 809
45 การบันทึกสินทรัพย์ (โดยนางทวีพร พงศ์พิสุทธิ).pdf 317
46 วิธีการสร้างQR code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร(นายเลอพงษ์ ดวงแสง).pdf 3159
47 รายงานผลการพัฒนาตนเอง ปุ้ย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.docx 1689
48 รายงานผลการพัฒนาตนเอง ปุ้ย infographic.docx 701