การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 คู่มือปฏิบัติงานตามคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(เอกกมล อาจแก้ว) (2).pdf 559
38 คู่มือปฏิบัติงานตามคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(เอกกมล อาจแก้ว).pdf 540
39 การทำจดหมายเวียนเพื่อการพิมพ์วุฒิบัตร(ธัตธน จักรไชย).pdf 933
40 ระบบจุดระเบิด (วิวัฒน์ ชาวดร) pdf.pdf 6526
41 การวิเคราะห์งานเพื่อการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงานของผู้ประกอบอาชีพ.docx 1005
42 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสิทธิของผู้ใช้ทั่วไป.pdf 955
43 พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน เชื่อมอร์กโลหะด้วยมือ.pdf 1090
44 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวมริษฎา ศรีวิชา).pdf 1002
45 การบันทึกสินทรัพย์ (โดยนางทวีพร พงศ์พิสุทธิ).pdf 362
46 วิธีการสร้างQR code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร(นายเลอพงษ์ ดวงแสง).pdf 3533
47 รายงานผลการพัฒนาตนเอง ปุ้ย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.docx 1916
48 รายงานผลการพัฒนาตนเอง ปุ้ย infographic.docx 766