ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
34 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,010
35 โลโก้กรมปรับปรุงใหม่ 16,345
36 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 20,591
37 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,098
38 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 10,538
39 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 2,967
40 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 3,265
41 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 2,923
42 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 6,212
43 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,021
44 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 5,858